Ukázky geodetických prací

Geometrický plán
Vyznačení věcného břemene
Vytyčení stavebních objektů - RD
Vytyčení stavebních objektů - komunikace
Zaměření skutečného provedení stavebních objektů
Zaměření skutečného provedení stavebních objektů – inženýrské sítě
3D model
Příčný profil
Podélný profil - kanalizace
Jeřábová dráha
Pasport stavby
Mapa využití ploch
Polohopis a výškopis