Ukázky geodetických prací

Jeřábová dráha
Zaměření skutečného provedení stavebních objektů
Zaměření skutečného provedení stavebních objektů – inženýrské sítě
Vytyčení stavebních objektů - komunikace
Vytyčení stavebních objektů - RD
Polohopis a výškopis
3D model
Vyznačení věcného břemene
Mapa využití ploch
Podélný profil - kanalizace
Příčný profil
Geometrický plán
Pasport stavby